Tajemství Velikonoc

Tajemství Velikonoc
1. stupeň ZŠ

původ velikonočních svátků, nahlédnutí do symboliky velikonočních zvyků a tradic

Využití v tématických celcích podle RVP

Osobnostní a sociální výchova
Multikulturní výchova
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech

Využití v jednotlivých vyučovacích předmětech

Člověk a jeho svět (Prvouka)
Umění a kultura (Výtvarná výchova
Hudební výchova)

Detaily programu

  • Založení: 5.9.2017
  • Časová dotace: 1 vyučovací hodina
  • Určen pro: 1. stupeň ZŠ