Vánoční příběh tříkrálový

Vánoční příběh tříkrálový
1. stupeň ZŠ

pohled na vánoční události skrze příběh mudrců – „Tří králů“, kteří putovali do Betléma;

nahlédnutí do symboliky těchto událostí (dary, betlémská hvězda, …),

seznámení se s duchovním poselstvím vánočních svátků

Využití v tématických celcích podle RVP

Osobnostní a sociální výchova
Multikulturní výchova
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech

Využití v jednotlivých vyučovacích předmětech

Jazyk a jazyková komunikace (Český jazyk a literatura)
Člověk a jeho svět (Prvouka)
Umění a kultura (Výtvarná výchova
Hudební výchova)

Detaily programu

  • Založení: 23.2.2017
  • Časová dotace: 1 vyučovací hodina
  • Určen pro: 1. stupeň ZŠ