Legendární muž sv. Mikuláš

Legendární muž sv. Mikuláš
1. stupeň ZŠ

představení osoby sv. Mikuláše a místa odkud pocházel a kde působil,

seznámení se s legendami, které se o něm vypráví a mají souvislost s atributy, se kterými se zobrazuje,

seznámení se s historií slavení svátku sv. Mikuláše v České republice a jiných zemích 

Využití v tématických celcích podle RVP

Enviromentální výchova
Osobnostní a sociální výchova
Multikulturní výchova
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech

Využití v jednotlivých vyučovacích předmětech

Jazyk a jazyková komunikace (Český jazyk a literatura)
Člověk a jeho svět (Prvouka
Vlastivěda)
Umění a kultura (Výtvarná výchova)

Detaily programu

  • Založení: 23.2.2017
  • Časová dotace: 1 vyučovací hodina
  • Určen pro: 1. stupeň ZŠ