PRAVDA podle Mistra Jana Husa

PRAVDA podle Mistra Jana Husa

historické události vztahující se k životu a dílu Mistra Jana Husa (jeho život, doba, ve které žil a okolnosti jeho smrti),

názory Mistra Jana Husa v souvislosti s problémy v církvi a společnosti na přelomu 14. a 15. století,

historický přesah jeho odkazu

Využití v tématických celcích podle RVP

Osobnostní a sociální výchova
Multikulturní výchova
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech

Využití v jednotlivých vyučovacích předmětech

Jazyk a jazyková komunikace (Český jazyk a literatura)
Člověk a společnost (Dějepis
Zeměpis)
Umění a kultura (Výtvarná výchova
Hudební výchova)

Detaily programu

  • Založení: 23.2.2017
  • Časová dotace: 1 - 2 vyučovací hodiny
  • Určen pro: