„Dva bratři“ – příběh Cyrila a Metoděje

„Dva bratři“ – příběh Cyrila a Metoděje

základní životopisná data o Cyrilovi a Metodějovi a historické události, které se týkají jejich působení v našich zemích,význam hlaholice,

vznik a symbolika písma,

přínos křesťanství pro evropskou kulturu a civilizaci

Využití v tématických celcích podle RVP

Osobnostní a sociální výchova
Multikulturní výchova
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech
Mediální výchova

Využití v jednotlivých vyučovacích předmětech

Jazyk a jazyková komunikace (Český jazyk a literatura)
Člověk a společnost (Dějepis)
Umění a kultura (Výtvarná výchova
Hudební výchova)

Detaily programu

  • Založení: 23.2.2017
  • Časová dotace: 1 vyučovací hodina
  • Určen pro: