Chrámy a posvátná místa světových náboženství

Chrámy a posvátná místa světových náboženství
2. stupeň ZŠ

hlavní posvátná místa různých světových náboženství,

vznik a smysl těchto míst, způsob chování,

oblékání a respektování náboženských pravidel při návštěvě chrámů a posvátných míst

Využití v tématických celcích podle RVP

Osobnostní a sociální výchova
Multikulturní výchova
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech
Výchova demokratického občana
Mediální výchova

Využití v jednotlivých vyučovacích předmětech

Člověk a společnost (Dějepis
Občanská výchova)
Umění a kultura (Výtvarná výchova
Hudební výchova)
Člověk a příroda (Zeměpis)

Detaily programu

  • Založení: 23.2.2017
  • Časová dotace: 1 vyučovací hodina
  • Určen pro: 2. stupeň ZŠ