Světová náboženství

Světová náboženství
2. stupeň ZŠ

porovnání hlavních světových náboženství,

poukázání na odlišnosti, ale i na to společné s důrazem na problémy dnešní společnosti,

vzájemné prolínání náboženství a kultury různých národů

Využití v tématických celcích podle RVP

Osobnostní a sociální výchova
Multikulturní výchova
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech
Výchova demokratického občana
Mediální výchova

Využití v jednotlivých vyučovacích předmětech

Jazyk a jazyková komunikace (Český jazyk a literatura)
Člověk a společnost (Dějepis
Občanská výchova)
Umění a kultura (Výtvarná výchova
Hudební výchova)
Člověk a příroda (Přírodopis)

Detaily programu

  • Založení: 23.2.2017
  • Časová dotace: 1 - 2 vyučovací hodiny
  • Určen pro: 2. stupeň ZŠ