Velikonoce v Jeruzalémě

Velikonoce v Jeruzalémě
2. stupeň ZŠ

původ slavení židovského Pesachu a křesťanských Velikonoc,

významná místa velikonočního příběhu,

porovnání biblických a historických zpráv o životě Ježíše z Nazareta

Využití v tématických celcích podle RVP

Osobnostní a sociální výchova
Multikulturní výchova
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech

Využití v jednotlivých vyučovacích předmětech

Jazyk a jazyková komunikace (Český jazyk a literatura)
Člověk a společnost (Dějepis
občanská výchova)
Člověk a příroda (Zeměpis)
Umění a kultura (Výtvarná výchova
Hudební výchova)

Detaily programu

  • Založení: 23.2.2017
  • Časová dotace: 1 vyučovací hodina
  • Určen pro: 2. stupeň ZŠ