Šifra betlémských mudrců

Šifra betlémských mudrců
2. stupeň ZŠ

příběh mudrců a jejich putování do Betléma,

zeměpisné reálie vánočního příběhu,

symbolika tří písmen (K+M+B),

aktuální přesah – solidarita s druhými

Využití v tématických celcích podle RVP

Osobnostní a sociální výchova
Multikulturní výchova
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech

Využití v jednotlivých vyučovacích předmětech

Jazyk a jazyková komunikace (Český jazyk a literatura)
Člověk a společnost (Dějepis
občanská výchova)
Člověk a příroda (Zeměpis)
Umění a kultura (Výtvarná výchova
Hudební výchova)

Detaily programu

  • Založení: 23.2.2017
  • Časová dotace: 1 vyučovací hodina
  • Určen pro: 2. stupeň ZŠ