BIBLE – Kniha knih

BIBLE – Kniha knih
2. stupeň ZŠ

popis Bible (rozdělení na knihy, kapitoly a verše, typy knih),

proč a jakým způsobem byla Bible napsána, archeologická pátrání,

původní jazyky Bible a jejich symbolika, možné přístupy k výkladu Bible,

literární druhy Bible,

nejstarší písemné památky v českých zemích,

poselství nejznámějších biblických příběhů a jejich odraz v umění 

Využití v tématických celcích podle RVP

Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech
Multikulturní výchova
Osobnostní a sociální výchova

Využití v jednotlivých vyučovacích předmětech

Jazyk a jazyková komunikace (Český jazyk a literatura)
Člověk a společnost (Dějepis
Občanská výchova)
Člověk a příroda (Přírodopis)
Umění a kultura (Výtvarná výchova)

Detaily programu

  • Založení: 23.2.2017
  • Časová dotace: 1 vyučovací hodina
  • Určen pro: 2. stupeň ZŠ