Svatá Anežka

Svatá Anežka
1. stupeň ZŠ

žáci se seznámí s postavou sv. Anežky České a jejím posláním, které ovlivnilo nejen život v její době, ale i v době současné

 

Poznámka: autorem programu je Biskupství královéhradecké, Katechetické a pedagogické centrum,  Velké náměstí 35, 500 01 Hradec Králové, http://www.diecezehk.cz/skoly

Využití v tématických celcích podle RVP

Osobnostní a sociální výchova
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech

Využití v jednotlivých vyučovacích předmětech

Jazyk a jazyková komunikace (Český jazyk a literatura)
Člověk a jeho svět (Prvouka
Vlastivěda)
Umění a kultura (Výtvarná výchova)

Detaily programu

  • Založení: 23.2.2017
  • Časová dotace: 1 vyučovací hodina
  • Určen pro: 1. stupeň ZŠ