BIBLE – Kniha knih

BIBLE – Kniha knih
1. stupeň ZŠ

stručný popis Bible (rozdělení na knihy, kapitoly a verše, typy knih),

kdo Bibli napsal, jakým jazykem, na jaký materiál byly první biblické spisy napsány,

jaký význam má v životě Židů a křesťanů, možné přístupy k výkladu Bible,

literární druhy Bible, poselství nejznámějších biblických příběhů a jejich odraz v umění 

Využití v tématických celcích podle RVP

Osobnostní a sociální výchova
Multikulturní výchova
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech

Využití v jednotlivých vyučovacích předmětech

Jazyk a jazyková komunikace (Český jazyk a literatura)
Člověk a jeho svět (Prvouka
Vlastivěda)
Umění a kultura (Hudební výchova
Výtvarná výchova)

Detaily programu

  • Založení: 23.2.2017
  • Časová dotace: 1 vyučovací hodina
  • Určen pro: 1. stupeň ZŠ